Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova”


La începutul anului 2002 Agenţia „Moldsilva” a demarat negocierea cu Banca Mondială a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM). Data lansării oficiale a proiectului este 01 octombrie 2002. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reabilitarea şi conservarea solurilor prin împădurirea a 20,3 mii ha de terenuri aflate în proces de degradare, iar drept scop major – contribuirea la implementarea prevederilor Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CCNUSC, 1992), precum şi a mecanismelor Protocolului de la Kyoto (1997).

Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” este implementat şi finanţat din mijloacele Agenţiei „Moldsilva”. În calitate de deţinători ai terenurilor destinate împăduririi sunt 383 de primării şi 23 de întreprinderi silvice din toate structurile teritorial-administrative ale ţării (cu excepţia Transnistriei).

Activităţile programate în cadrul acestui proiect se vor derula pe parcursul a minim 100 de ani, inclusiv în primii 5 ani se vor efectua lucrările de plantare, iar în următorii ani – lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor formate, de pază şi protecţie, menţinere, de asigurarea a continuităţii etc.

Proiectul în cauză va demonstra eficacitatea măsurilor de împădurire a terenurilor degradate şi de gospodărire în regim de conservare şi utilizare durabilă a pădurilor existente şi a celor nou-create, implicând şi un efect economic pozitiv, în principal prin valorificarea masei lemnoase recoltate în urma aplicării lucrărilor şi tratamentelor silviculturale, precum şi a produselor nelemnoase ale pădurii. Aprovizionarea suplimentară cu masă lemnoasă a populaţiei din zonele rurale va avea un impact pozitiv şi asupra stării generale a fondului forestier, inclusiv asupra conservării diversităţii biologice în ansamblu, datorită diminuării presiunii exercitate prin tăieri ilicite, păşunat etc.

Principala activitate a proiectului, plantarea culturilor silvice, este practic finalizată. Astfel, în perioada 2002-2006 au fost deja plantate 100% din suprafaţa totală a PCSM. Paralel sunt realizate lucrări de îngrijire şi de completare/reparare a culturilor silvice respective, inclusiv în contextul ameliorării/conservării biodiversităţii.

Pe lângă produsele forestiere recoltate, reducerea netă a emisiilor de CO2 în atmosferă în prima perioadă de 20 de ani va constitui 3,6 milioane tone, din care 1,9 milioane tone sunt deja contractate de Fondurile Băncii Mondiale.