Proiectare


1) Amenajarea Pădurilor

Începând cu anul 1992 în Republica Moldova a fost pusă temelia formării unui corp tehnico – ingineresc specializat în amenajarea pădurilor în colaborare cu specialiştii în domeniu din România.

În perioada 1992 – 2002 a fost parcursă cu lucrări de amenajare a pădurilor întreaga suprafaţă gestionată de AS “Moldsilva”. Anul 2003 a fost rezervat pentru verificarea modului de implementare a amenajamentelor din ÎS Bălţi şi Călăraşi.

În anul 2004, deja cu specialiştii proprii, bine calificaţi, s-a început un nou ciclu, fiind parcurse cu lucrări de reamenajare a pădurilor ÎS Edineţ (2004), ÎS Glodeni şi Bălţi (2005).

Făcând referinţă la ultimii ani serviciul Amenajarea pădurilor a efectuat următoarele lucrări:

- anul 2000 a fost parcurs cu lucrări de amenajare a pădurilor fondul forestier gestionat de ÎS Tighina şi Iargara pe o suprafaţă totală de 40747,0 ha;

- anul 2001 s-au amenajat pentru prima dată de specialiştii autohtoni două întreprinderi silvocinegetice (ÎSC Mamta-V şi Sil-Rezeni) pe o suprafaţă totală de 15927,0 ha şi alte lucrări comandate de Ministerul Ecologiei şi Dezvoltării Teritoriului;

- anul 2002 a fost parcurs cu lucrări de amenajarea pădurilor fondul forestier gestionat de ÎS Silva-Sud şi Comrat pe o suprafaţă totală de 29200,0 ha;

- anul 2003 cu titlu de experiment s-a efectuat verificarea modului de implementare a amenajamentelor din ÎS Bălţi şi călăraşi precum şi prelungirea valabilităţii amenajamentelor din cadrul ÎS Soroca, Şoldăneşti, Bălţi şi Călăraşi pe o suprafaţă totală de 60144,2 ha;

- anul 2004 s-a început un nou ciclu prin parcurgerea, deja cu lucrări de reamenjare a pădurilor. Prima întreprindere cuprinsă în noul ciclu a fost ÎS Edineţ pe o suprafaţă totală de 24526,0 ha;

- anul 2005 s-a parcurs cu lucrări de reamenajare a pădurilor fondul forestier gestionat de ÎS Glodeni şi Bălţi pe o suprafaţă totală de 26858,0 ha;

În aceeaşi perioadă de la 2000 până în prezent au fost finisate toate materialele restante şi predate întreprinderilor şi AS ”Moldsilva”.

2) Amenajarea cinegetică

Serviciul Vânătoare şi Amenajare Cinegetică fondat la 29 ianuarie 2014, este o subdiviziune a Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), care în activitatea sa de bază, se conduce de constituția și legile Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative, regulamentele şi instrucţiunile în vigoare, normele tehnice privind amenajarea cinegetică, ordinele şi dispoziţiile ale administraţiei Agenţiei „Moldsilva”.

Scopul activităţii Serviciului Vânătoare şi Amenajare Cinegetică este ridicarea eficienţei cercetărilor ştiinţifice şi transferului de tehnologii în sectorul naţional al conservării biodiversităţii faunei de interes vânătoresc, a efectivelor şi a calităţii acestora, în contextul conservării biodiversităţii generale. Vânatul îl considerăm ca „resursă naturală regenerabilă”, iar vânătoarea o putem practica acum doar în condiţiile respectării principiului durabilităţii. În acest context vânarea speciilor cu evoluţie normală se limitează la nivelul surplusului populaţional, iar a celorlalte, care sunt ameninţate cu dispariţia, doar la acele exemplare care produc prejudicii. Serviciul pretinde ca în continuare, prelevarea categoriilor de exemplare precizate să se facă în sensul acţiunii naturii, adică prin extragerea cu prioritate a ceea ce aceasta oricum ar elimina (exemplare accidentale, bolnave, degenerate, semi domestice etc.). Organizată în acest mod, vânătoarea va contribui la conservarea biodiversităţii speciilor de vânat, datorită interesului vânătorilor localnici „motivaţi social, dar în secundar şi economic, pe termen lung” de a lăsa generaţiilor viitoare moştenirea naturală rămasă de la înaintaşi (Punct de vedere exprimat ca principiu în Rezoluţia nr. 882 „referitoare la importanţa vânătorii pentru regiunile rurale (deci pentru cea mai mare parte a Republicii Moldova) ale Europei”, adoptată în 1987 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei; recunoscut formal şi prin Declaraţia Principiilor Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (U.I.C.N.), adoptată în timpul Congresului Mondial de la Aman, din anul 2000).

Vânatul din orice specie, ar fi cu pene sau cu păr, are de suportat un triplu impact: cel al degradării şi reducerii mediului ambiant propice surselor existenţiale şi reproducerii, cel al modificărilor climatice în neconcordanţă cu biologia fiecărei specii cu impact asupra lanţului trofic şi în final al omului în calitate nu numai de vânător cât mai ales de concurent al ocupării aceluiaşi habitat. În acest context, obiectivele majore de activitate ale Serviciului Vânătoare şi Amenajare Cinegetică sunt:

 • Gestionarea durabilă a resurselor cinegetice;
 • Cunoaşterea şi conservarea biodiversităţii faunei;
 • Reducerea impactului negativ al activităţii umane asupra fondului cinegetic;
 • Elaborarea unei legislaţii corespunzătoare atingerii acestor obiective;
 • Promovarea şi dezvoltarea formelor de învăţământ şi de pregătire pentru toate nivelurile profesionale, ca şi a unei cercetări ştiinţifice eficiente.

Pentru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor Serviciul Vânătoare şi Amenajare Cinegetică întreprinde următoarele activităţi:

 • cercetări ştiinţifice în domeniul conservării biodiversităţii faunei de interes vânătoresc;
 • elaborarea îndrumărilor şi instrucţiunilor; prelucrarea datelor; fotografierea şi filmarea;
 • activitatea internaţională; aplicarea proiectelor în fondurile internaţionale;
 • educaţie extensivă în domeniul culturii vânatului; organizarea seminarelor şi simpozioanelor în domeniul cinegetic; acordarea de consultaţii privind metodele de protejare contra pagubelor produse de vânat şi contra pagubelor aduse vânatului;
 • amenajarea cinegetică; evaluarea bonităţii fondurilor de vânătoare; organizarea evaluării efectivelor de vânat;
 • paza şi protecţia regnului animal; perfectarea legislaţiei aferente sectorului cinegetic; controlul activităţii cinegetice;
 • conştientizarea cinegetică.

3) Tehnologii informaţionale

4) Normarea activităţilor de producţie din silvicultură

Norme de consum, de muncă, hărţi tehnologice etc.

5) Elaborarea normelor și regulamentelor tehnice

Elaborarea normelor juridice, tehnice, economice etc. din cadrul regimului silvic.

6) Elaborarea tehnologiilor

Elaborarea tehnologiilor în domeniul pazei şi protecţiei pădurilor, îngrijirii şi conducerii arboretelor etc.

7) Efectuarea studiilor de impact sau cu alt caracter.

8) Participarea la elaborarea strategiilor

Participarea la elaborarea strategiilor, concepţiilor, programelor, actelor legislative şi normative.

9) Controlul seminţelor şi materialului forestier de reproducere

Serviciul este una din subdiviziunile fostei Secții de Seminologie, Pepinierit și Regenerări din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. Această secție a fost fondată în anul 2002 în baza ordinului Agenției de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” nr. 158-c din 01.11.2002, care începând cu data de 11 martie 2014 este divizată în două servicii: Serviciul de Certificare și Serviciul de Încercări în domeniu Seminologie și Regenerare.

Serviciul de încercări este o structură specială care realizează o politică unică în domeniul controlului/analizei calității semințelor de arbori și arbuști cu scopul de a asigura producerea materialului semincer și săditor cu calități ereditare și germinative superioare.

Sfera de activitate a Serviciului de Încercări în domeniu Seminologie și Regenerare se extinde asupra tuturor Întreprinderilor Silvice, care colectează semințe de arbori și arbuști și cresc material săditor. Domeniul de activitate include:

 • Efectuarea permanentă în laborator a controlului calității semințelor conform probelor de laborator primite de la Întreprinderile Silvice, prin aplicarea standardelor de stat în vigoare. Controlul calității include: analiza purității fizice, determinarea masei a 1000 semințe, viabilitatea, energia germinativă, germinația tehnică, iar în caz de necesitate se determină și umiditatea semințelor.
 • Eliberarea buletinelor de analiză întreprinderilor cu rezultatele controlului calității semințelor.
 • Acordarea consultațiilor în seminologie, pepinierit și regenerări.
 • Participarea la atestarea și pașaportizarea arborilor plus, arboretelor – surse de semințe, rezervațiilor semincere, plantajelor semincere de primă generație, rezervațiilor genetice forestiere, culturilor geografice și altor elemente, care fac obiectul bazei seminologice forestiere.
 • Ținerea la evidență a arboretelor care fac obiectul bazei seminologice forestiere, a depozitelor de păstrare a semințelor și pepinierelor silvice.
 • Organizarea seminarelor cu scopul instruirii personalului tehnico-ingineresc despre luarea probelor medii de laborator (eșantionare) din loturile de semințe în vrac și cele din ambalaje, recoltarea semințelor și creșterea materialului săditor, etichetarea și transferul acestuia în tipurile de stațiuni corespunzătoare locurilor de recoltare a semințelor.
 • Sondarea, studierea, propagarea și recomandarea pentru aplicarea în practică a rezultatelor științifice din țară și de peste hotare, experiențelor avansate ce țin de perfecționarea metodelor de analiză a semințelor, noilor tehnologii de creștere a materialului săditor și crearea bazei seminologice forestiere.