Achiziții în Biblioteca ICAS


amenaj.padurilorSeceleanu I.Amenajarea pădurilor: organizare şi conducere structurală-Bucureşti:Ceres, 2012.-505p.

 

Lucrarea este structurată sub raport formal, în trei părţi:

  • fundamente tehnico-ştiinţifice care au menirea de a întări concepţia dominantă din amenajamentul românesc, potrivit căreia organizarea şi conducerea structurală a unui fond de producţie şi a arboretelor componente;
  • elaborarea proiectului de amenajare a unei unităţi de gospodărire, ce au ca scop realizarea structurilor care permit îndeplinirea cu eficacitate a funcţiilor ecologice, sociale şi economice, atribuite în concordanţă cu cerinţele societăţii;
  • optimizarea deciziilor de reglementare a procesului de producţie în amenajament- ce prezintă modele matematice capabile să ofere soluţii obiective în reglementarea procesului de producţie forestieră în amenajament şi anume modelului de simulare SIMBIOF.

 

 

entomofaunaTimuş A. şi a. Entomofauna alogenă invazivă din Republica Moldova /fişe fitosanitare entomologice/. Chişinău: Print-Caro, 2012 -140 p.

 

Lucrarea cuprinde informaţii despre opt specii de microlipidoptere miniere din familia Gracillariidae, ord. Lepidoptera, clasa Insecta cu statut de invazive pătrunse pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii zece ani. Pentru fiecare specie se prezintă despre răspîndirea sistematică, aspecte din morfologia stadelor de dezvoltare, harta geografică cu indicarea probabilă a părţilor de pătrundere pe teritoriul republicii.

 

 

 

 

cartea rosieCartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova.- Chişinău: Ştiinţa, 2015 – 492 p.

 

Actuala a 3-a ediţie a Cărţii Roşii cuprinde două părţi:

  1. Plante şi Fungi/Plants and Fungi
  2. Animale/Animals

Cartea  Roşie serveşte drept suport ştiinţific pentru elaborarea măsurilor concrete şi a regimului de protecţie a speciilor de plante, fungi şi animale rare  aflate pe calea dispariţiei şi constituie baza necesară pentru elaborarea actelor legislative şi normative, pentru responsabilizarea guvernelor şi a tuturor părţilor interesate în vederea realizării prevederilor convenţiilor naţionale şi internaţionale în domeniu, pentru conştientizarea publicului larg, pentru educaţia ecologică, contribuind astfel la promovarea principiilor dezvoltării durabile şi ale economiei verzi.

 

managementul si monitoringul...Tatole V. Managementul şi Monitoringul Speciilor de Animale Natura 2000 din România. Ghid metodologic.- Bucureşti, 2010. – 329 p.

 

Lucrarea prezintă 122 de specii de animale Natura 2000 din România. Fiecare specie conţine informaţie la încadrarea sistematică, statutul protectiv, noţiuni de identificare, SCI-urile în care specia este prezentă, date referitoare la biologia speciei, măsurile de protecţie cu precădere cele legislative. Fiecare fişă este însoţită de harta distribuţiei speciei la nivel naţional, de o poză a animalului şi de bibliografie.

 

 

 

 

 

clasificarea solurilor

Ursu A. Clasificarea solurilor Republicii Moldova /unităţile taxonomice superioare/. – Chişinău: 1999. – 48 p.

Lucrarea elaborată include o nouă clasificare a solurilor Moldovei cu treisprezece tipuri de sol care sunt unite în 5 clase şi divizate în 35 de subtipuri.

Unităţile de bază tipurile şi subtipurile sunt corelate cu unităţile majore a Legendei FAO /UNESCO cu unităţile respective a clasificării precedente şi a Sistemului Român de Clasificare a Solurilor.

 

 

 

 

 

arboretumul SimeriaCoandă C., Radu S. Arboretumul Simeria: monografie.-Bucureşti: Editura Tehnică Silvică, 2006.- 237 p.

Lucrarea de faţă îşi propune să aducă la zi nu numai prezentul ci şi trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat al Arboretumului Simeria, bogăţia lui dendrologică /de peste 2100 de taxoni/, dar şi enistimabila sa valoare peisagistică. Ea mai mult decât oricare alta, nu ţine seama de frontiere şi reuşeşte să reunească, într-un singur loc, sufletul şi memoria fiecărui continent, a fiecărei ţări: arborele.

 

 

 

 

 

 

ghid privind....Ghid privind exercitarea controlului ecologic de stat. – Chişinău: 1999. – 63 p.

Ghidul oglindeşte probleme ce ţin de executarea controlului de Stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale, reglementarea şi autorizarea limitelor de folosire a resurselor naturale şi expertizei ecologice.

Lucrarea cuprinde recomandări şi indicaţii utile pentru subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat la examinarea documentaţiei de proiect pentru obiectele şi activităţile economice preconizate, la etapa de planificare şi proiectare.

 

 

 

 

 

planul de managementPlanul de management pentru zona Ramsar „Nistrul de Jos” = План управления Рамсарским сайтом „Нижний Днестр”: (proiect) /Andreev A., Anikeev E., Arnăut P. şi a.- Chişinău: 2011.- 574 p.

Planul de management a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea în comun a viitorului pentru zona recunoscută la nivel internaţional „Nistrul de Jos” realizat de către Societatea Ecologică „BIOTICA”. Planul de management este bazat pe cercetările efectuate în anii 2009-2010 şi include toate rezultatele SE BIOTICA în zona respectivă.

 

 

 

 

 

practici agricole...Practici agricole prietenoase mediului. Îndrumar: /Ungureanu V., Cerbari V., Magdîl A., Gherman E.- Chişinău: Tipografia Centrală, 2006. – 96 p.

Prezenta publicaţie a fost elaborată, la comanda Proiectului Controlului Poluării în agricultură şi are ca scop reducerea poluării cu nutrienţi proveniţi din sursele agricole şi promovarea adoptării practicilor agricole prietenoase mediului de către producătorii agricoli.

 

 

 

 

 

 

managem. Talmaci I, Miron A. Managementul durabil al pădurilor şi pajiştilor deţinute de autorităţile publice locale.-Ch.: ClimaEast, 2016.- 46 p.

Lucrarea oglindeşte situaţia la zi a pădurilor şi pajiştilor gestionate de autorităţile publice locale. Majoritatea sunt lipsite de un management durabil şi de aceea se impune obligaţia de protecţie a pădurilor şi pajiştilor comunale prin promovarea unui management durabil.

În lucrare sunt prezentate unele aspecte din experienţa acumulată precum şi unele rezultate obţinute, demne de urmat. Lucrarea îşi propune ca scop promovarea unui management durabil a resurselor naturale, gestionate de autorităţile publice locale, de persoane private, pentru obţinerea unor beneficii ecologice, economice şi sociale de calitate.

 

beech forestBeech Forests diverse, unique, sustainable- Berlin:DFWR, 57p.

 

 

 

 

 

 

 

f.in GermanyThe Forests in Germany. Selected Results of the Third National Forest Inventory.-Berlin: 2015, 52p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghid tehnicGhid tehnic. Culturi energetice lemnoase cu ciclu scurt de producţie/Palancean A., Gumeniuc Ia., Iliescu V., Macari A.- Chişinău, 2016, 66p.(ICAS, A,,Moldsilva”, Teleneşti)

Acest ghid practic privind culturile energetice lemnoase cu ciclu scurt de producţie prezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a experienţei practice în procesul de creare şi menţinere a pădurilor/plantaţiilor energetice din Republica Moldova şi va deveni un instrument eficient pentru toţi cei interesaţi să cunoască avantajele şi necesitatea plantării în republica noastră a acestor culturi.