Reglementări tehnice


Gestionarea durabilă a pădurilor poate fi asigurată doar prin implementarea corectă şi oportună a regimului silvic, care reprezintă un sistem de norme tehnice, economice, juridice şi silvice privind amenajarea, folosirea, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor. Reieşind din problemele cu care se confruntă astăzi sectorul forestier naţional, baza normativă din domeniul silvic necesită o actualizare permanentă.

Actualizările respective sunt necesare cu precădere în contextul conservării biodiversităţii forestiere, aplicării tehnologiilor moderne în gestionarea fondului forestier, sporirea potenţialului de rezistenţă a pădurilor faţă de influenţa negativă a complexului factorilor climato-edafici, utilizarea raţională a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi funcţiilor protectoare şi ameliorative ale pădurilor.

Procesul respectiv este dictat şi responsabilităţile asumate de Republica Moldova faţă de prevederile convenţiilor internaţionale la care este parte, a actelor legislative şi normative elaborate în perioada de după aprobarea Codului silvic (1996). Astfel, pe parcursul ultimilor 20 ani, reieşind din schimbările social-economice, acordurile/tratatele/convenţiile internaţionale la care a aderat Republica Moldova, cadrul normativ naţional a fost modificat esenţial. În continuare este expusă lista principalelor componente ale cadrul normativ naţional aferente gestiunii pădurilor și altor tipuri de vegetație forestieră:

1. Hotărârea Guvernului nr. 740 din 17 iunie 2003 „Pentru aprobarea actelor normative vizând gestionarea gospodăriei silvice”, Monitorul Oficial nr. 126-131/778 din 27.06.2003:

a. Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri;

b. Regulamentul securităţii antiincendiare în păduri;

c. Regulamentul privind recoltarea ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile fondului forestier;

d. Regulamentul privind protecţia pădurilor împotriva bolilor şi dăunătorilor;

e. Regulamentul cu privire la modul de determinare şi recuperare a pagubelor şi pierderilor gospodăriei silvice.

2. Îndrumări tehnice privind delimitarea şi inventarierea parchetelor în păduri, Agenția ”Moldsilva”, 1968.

3. Regulile sanitare în pădurile Republicii Moldova, Agenția ”Moldsilva”, 1998.

4. Îndrumări tehnice privind regenerare şi împădurirea terenurilor fondului forestier de stat, Centrul de Amenajări şi Cercetări Silvice, Chişinău, 1996.

5. Îndrumări tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor din fondul forestier de stat, Centrul de Amenajări şi Cercetări Silvice, Chişinău, 1996.

6. Norme tehnice privind reglementarea modului şi condiţiilor de folosire a terenurilor fondului forestier în scopuri de recreere, Agenția ”Moldsilva”, 2010.

7. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, Agenția ”Moldsilva”, 2012.

8. Norme tehnice privind recepţia tehnică şi controlul anual al lucrărilor de regenerare, împădurire şi creşterea materialului forestier de reproducere, Agenția ”Moldsilva”, 2012.

9. Norme tehnice pentru amenajarea cinegetică a terenurilor de vânătoare din fondul forestier, Agenția ”Moldsilva”, 2012.

10. Norme tehnice privind menţinerea şi conservarea diversităţii biologice forestiere în păduri, Agenția ”Moldsilva”, 2012.

11. Norme tehnice privind reconstrucţia ecologică a arboretelor, Agenția ”Moldsilva”, 2012.

12. Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor în păduri, Agenția ”Moldsilva”, 2012.