Colaborare internațională


Unul dintre obiectivele prioritare în activitatea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) constituie promovarea imaginii pe plan național și internaţional, precum şi fortificarea parteneriatului cu instituţiile şi organizaţiile similare din străinătate.

Colaborarea cu organismele internaționale în domeniul forestier are menirea și de a contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, precum și la identificarea problemelor prioritare şi soluţionarea acestora, sprijinul reciproc, prin intermediul cooperării la diferite nivele.

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice dispune deja de anumită experiență de conlucrare cu instituțiile internaționale, obținându-se și anumite beneficii palpabile în rezultatul acestora. Astfel, poate fi menționată colaborarea cu Banca Mondială (Fondul BioCarbon), care se axează pe proiectele ”Conservarea solurilor în Moldova” și ”Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”.

În cadrul proiectelor respective sunt semnate 3 acorduri bilaterale dintre Agenția ”Moldsilva” și Banca Mondial, care prevăd colaborarea bilaterală în domeniul atenuării schimbărilor climatice, inclusiv prin intermediul extinderii suprafețelor cu vegetație forestieră.

Atribuțiile ICAS se axează pe aspectele aferente procesului de monitorizare a proiectelor respective.

O altă instituție cu care sunt înregistrate anumite colaborări bilaterale este Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), precum și organismele din cadrul acestei abilitate în domeniul silvic: Comitetul Lemnului, Forumul Naţiunilor Unite pentru Păduri, Comisia Forestieră Europeană, Comitetul pentru Politici de Mediu, precum şi cu Institutul Forestier European (EFI). La fel de semnificativă este şi colaborarea cu Uniunea Internaţională a Organizaţiilor Forestiere de Cercetare (IUFRO), care are ca obiective de bază, promovarea cooperării la nivel mondial în domeniul cercetării forestiere, schimbul de cunoştinţe şi experienţă, desfăşurarea activităţilor de cercetare şi oferirea consultaţiilor, soluţiilor şi asistenţei la noile provocări în domeniul silvic.

Agenția ”Moldsilva” în colaborare cu Ministerul Mediului și Banca Mondială implementează proiectul ”Agricultura competitivă din Moldova” (PACM), în care este inclusă o subcomponentă forestieră „Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție”.

Proiectul se axează pe zona de sud a țării pe teritoriul a 84 primării din cadrul a 15 raioane, iar atribuțiile sectorului forestier constau în reabilitarea prin aplicarea diferitor soluții tehnice a 1364 ha perdele forestiere cu o suprafața totală de 2200 ha. Participarea ICAS în cadrul PACM ține de consultanța tehnică pentru entitățile silvice participante și primăriile beneficiare, precum și de procesul de monitorizare a proiectului.

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice implementează Proiectul ”Promovarea bunei gestionări a terenurilor forestiere administrate de alte părți decât instituțiile de stat, prin consolidarea capacităților pentru gestionarea rațională a resurselor naturale locale”. Proiectul respectiv este implementat în cadrul fazei doi a Programului ENPI-FLEG în Moldova, care este finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP) pentru a sprijini Îmbunătățirea Aplicării Legislației Forestiere și Guvernării (FLEG), proces în șapte țări vizate: Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina, Belarus și Rusia.

Proiectul ”Managementul durabil al pajiștilor și pădurilor comunale în Parcul Național Orhei” constituie o activitate importantă pe care este axat ICAS. Inițiativa este realizată cu sprijinul PNUD și Fondului Global de Mediu. Obiectul acestui proiect îl constituie pajiștile și terenurile degradate de pe teritoriul Parcului Național Orhei și zona de tampon.

De asemenea, o atenție deosebită solicită Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care prevede inclusiv gestionarea durabilă a pădurilor și comerțul cu produsele forestiere.